Every attitude, every gesture has to fight poverty and exclusion. There are many ways to act, regardless of our skills and availability. These messages, these testimonials reflect. Feel free to contribute.

Testimonies are published under the responsibility of the author. They are subject to validation: these will be published only if they comply, in form and substance the spirit of this day as defined in the International Charter for October 17.

 

Developman Ena Me Pa Pou Tou.

Témoignage Collectif Des Résidents D’un Abri De Nuit

Developman Ena Me Pa Pou Tou. Donn Nou Lokazion Pou Met Nou Lanprint Ousi Ladan

Nou, bann rezidan tanporer labri de nwi si ena enn rezon ki nou tou nou la, se problem ‘abitasion’. Nou la tanporerman, anatandan ki nou trouv enn solision a nou problem.

Nou le fer enn lapel lor sa problem abitasion la.

Nou dir Devlopman ena, me pa pou tou .

Nou trouve kot ena eksklizion, nou drwa de lom pa respekte ditou. Sa mo eksklizion la mem pa ti bizin existe sa . Sa lide la mem pa ti bizin existe.

Koze lor larout bel devlopman, me ena touzour bann lese pour kont. Dimounn ki viv ladan ki konn li.

Bann lakaz ki pe ena anba lipye montayn (Bann abitasion tanporer). Kouma enn lapli vini glisman terin lakaz pou desann.

Komye dimounn finn mor isi mem kan ti ena sa gran lapli la. Pourtan sa bann batiman la, finn aranze pou fer devlopman.

Devlopman ena me so dirabilite ki konte.

Pou nou gagn enn lakaz bizin pran loan 20 an. Nou travay pa dirab , apre 2 an 3 an nou retrouv nou la.

Trwa kar bann ti travayer dan nou pei pena travay. Zot pa pran nou, zot pran plito bann etranze. Kifer ? Akoz bann la gagn kas mwins ? Zot gagn kas plis ? Zot travay pli boukou ? Nou pa kone mem kifer .

Sipoze, si nou enn dimounn kinn fer prizon, nou anvi sanz nou lavi . Nou bizin enn travay -dir nou ‘non , pena okenn solision’ akoz nou dosye sal. Aster tou zafer moralite. Abe ou pa bizin larzan ? Toulezour ou bizin larzan pou ou viv. Tou zafer ou bizin larzan. Samem ale ale dimounn koumans kokin, lerla nou ki vinn pa bon. Ou Kapav dezespere al rant dan labwason, ladrog…

Parfwa mem si ena travay bann saler ki propoze dekouraz ou. E ena plas pa mem kapav rantre si enn savat ki dan ou lipye.

Akoz samem nou dir devlopman dirab li pa enn zafer pou nou sa. Nou pena nanye a gagne ladan nou. 50% bann ti dimounn kouma nou dan prizon . Lalwa ki for isi. Si ou koz tro for riske retrouv ou andan ankor. Me li bien rar gagn 2 dimounn pe asize pe ekout nou, pou prepar nou mesaz. Lezot plas kitfwa pa pe trouv sa moman la, pa trouve.

Devlopman dirab pa pe fer pou tou . Pou sertenn dimounn wi li bon. Fodre koumadir fer nou tou profite.

Nou konfian ki gouvernman ena posibilite fer sanzman, Parski tou dan so lame e li konn sitiation.

Par ekzanp koumadir kan ena enn siklonn , A traver Prime minister’s relief fund gouvernman pe ed bann dimounn. Nou panse Li kapav fer bann sekter prive vers enn lamone tou le mwa dan Prime minister’s relief fund pou ed pou konbat lamizer.

Tank ki dimounn pou asiste, pa pou fasil pou konbat lamizer. Si nou pans negatif nou pou dan pins toultan, nou bizin enn latitid pozitif. Kolabore met latet ansam, lame dan lame ,pou nou kre enn devlopman dirab kot tou pou gagn enn ti par gato. Non pli sann la gagn sa bout la, lot lala gagn enn tigit disik selma.

Nou anvi enn devlopman, kot nou kapav amenn nou lanprint dan konstriksion sa lavenir la.

29 Septembre 2015

This testimony is linked to the event: 
Commémoration de la Journée du Refus de la Misère
Collectif Des Résidents D’un Abri De Nuit
Translate into: