De diversiteit van het comité als weerspiegeling van de diversiteit van de Werelddag
photo_comite.png

ARMOEDE UITROEIEN - VAN VERNEDERING EN
UITSLUITING NAAR PARTNERSCHAP
17 OKTOBER 2016

Coming together to overcome poverty –
Samenkomen om armoede te overwinnen

Dat gebeurt op honderden plaatsen over heel de wereld. Zie:
www.overcomingpoverty.org Voor België is er ook www.17oktober.be en op de volgende bladzijden vind je een selectie.

Over heel de wereld
17 oktober is door de Verenigde Naties erkend is als Wereld- dag van verzet tegen extreme armoede. De VN stellen elk jaar een thema voor. Voor 2016 is dat: ‘Armoede uitroeien. Van vernedering en uitsluiting naar partnerschap’.

Een einde maken aan armoede in al haar vormen, tegen 2030
Het thema voor 2016 kadert in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling die vorig jaar goedgekeurd werd door de Verenigde Naties. ‘Beëindig armoede in al haar vormen.’ Want armoede is multidiminsioneel en heeft vooral te maken met falende toegang tot kansen en rechten. Armoede uitroeien, overal en in al haar vormen, is een absolute voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling.
Alle mogelijke inspanningen moeten geleverd worden om mannen, vrouwen en kinderen te bevrijden uit onmenselijke levensomstandigheden.

Een zorgzame promotie: 17 oktober moet een dag blijven om de dagelijkse strijd van mensen in armoede te eren
Begonnen in 1987 en erkend in 1993 kende de Werelddag een groeiend succes. De bedoeling moet bewaakt worden. In 2008 werd daartoe een comité opgericht. Een rapport van de Verenigde Naties in 2006 was de aanleiding. Dit rapport(*) evalueerde de impact van de Werelddag. Het rapport bena- drukte de Mensenrechtenbenadering van de Werelddag en de actieve deelname van mensen in grote armoede. In het beknopte rapport is men zich bewust dat een toenemende erkenning ook een toenemend risico kan zijn voor de veran- dering van de kernboodschap van de Werelddag. Vanuit de bezorgdheid dat 17 oktober  ́een dag blijft om de dagelijkse strijd van mensen in armoede te herinneren en te eren ́, is het comité ontstaan. De leden, 15 tot 20 personen verkozen voor 4 jaar, vormen een referentiegroep met aanzien en uiteenlo- pende politieke ervaringen. De huidige voorzitter is Donald Lee, een voormalige senior economist van de V.N. en expert over armoedevraagstukken in de wereld.
(*) rapport A/61/308, te vinden op website van Verenigde Naties

De diversiteit van het comité als weerspiegeling van de diversiteit van de Werelddag
Een jurist, een opvoeder, een vakbondsmedewerkster, een schrijver, een directrice van een kindermuseum, een volontai- re, een voormalig minister, een maatschappelijke werker, een militant, een dichter, een internationale adviseur,...Ze werken lokaal, nationaal of internationaal. Maar ze delen hun inzet tegen armoede en uitsluiting, en daarbij de overtuiging dat de Werelddag op 17 oktober een krachtig middel en een jaarlijkse publieke oproep tot solidariteit en engagement is.  ́We willen de vieringen van 17 oktober promoten als ruimte voor vernieuwing, waar mensen met verschillende sociale en economische achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, met respect voor diversiteit, en waar aan vrede gebouwd wordt. ́

ATD Vierde Wereld was in 1987 de gangmaker voor de Werelddag en in 2016 gastheer voor het comité
‘Het was een hartelijke ontmoeting’ zegt Katia Delisse-Mer- celis, volontair van ATD Vierde Wereld. ‘Voor het eerst kwa- men de leden van het 17 oktober–comité samen in het inter- nationaal centrum van ATD Vierde Wereld ten noorden van Parijs. En die directe dialoog was verrijkend.’ Katia had een ondersteunende rol in de bijeenkomst van juni en was onder de indruk van de persoonlijke betrokkenheid en het politiek engagement van de leden.

Leave no one behind - Laat niemand achter
Katia Delisse-Mercelis: ‘De jaarlijkse werkdagen van het 17 oktober-comité werden dit jaar afgesloten met een publieke bijeenkomst in Parijs. Hoe kan de Werelddag van Verzet tegen armoede bijdragen aan vrede en aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030? Vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele, culturele, economische en spirituele sectoren werden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Cassam Uteem, voorzitter van de internationale Beweging ATD Vierde Wereld, en voormalig president van de Republiek Mauritius, verheugde zich over de toenemende impact van de Werelddag. Donald Lee, voorzitter van het 17 oktober-comité, sprak van een doorbraak. Van de Milleniumdoelen naar Agenda 2030 is een stap vooruit gezet:  ́niet enkel de 50% meest zichtbare en toegankelijke mensen bereiken, (...) maar de minst zichtba- re, meest gemarginaliseerde, en sociaal uitgesloten mensen in de samenleving. ́ Of : Laat niemand achter. Leave no one behind.’

1957 - 1987 - 2017
Met deze samenkomst trokken de internationale Beweging ATD Vierde Wereld en het internationaal 17 oktober-comité de campagne 2017 op gang: 30 jaar Werelddag van Verzet tegen extreme armoede en 60 jaar bestaan van ATD Vierde Wereld.
Isabelle Pypaert-Perrin, algemeen directeur van ATD Vierde Wereld:  ́Mensen in armoede, en allen die onder een of andere vorm van geweld leven, leren ons de ware betekenis van vrede. Elke dag betalen ze daarvoor de prijs, meestal in stilte. (...). De solidariteit die ze betonen en wat ze doen om het samenleven mogelijk te maken, het zijn handelingen die meest- al niet gezien worden of die verkeerd begrepen worden.’
Een ontmoeting tussen mensen die zich verzetten tegen armoede en allen die een ideaal van rechtvaardigheid en verbondenheid delen, dat wordt de inzet van 2017.