Theme for 2018
Coming together with those furthest behind to build an inclusive world of universal respect for human rights and dignity.

There are a few changes on the October 17 page for this year.

On this page you will find:

  • Testimonies: messages from people living in extreme poverty,...
  • Presentation: the meaning of the Day, its spirit,...
  • Symbolic gestures: activities, messages, significant gestures,...
  • Contacts: for any question related to October 17.
  • Toolbox: poster, concept note, documents of reference, videos,...

Select a country to see what took place the previous years

Kielce - Tuesday 17 October 2017 - Commemoration

Event report

Polish and English

Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem kolejny raz odbyły się w Kielcach. Bezdomni, przedstawiciele władz miasta, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i służb zajmujących się pomocą społeczną oraz wolontariusze oddali hołd ofiarom biedy na całym świecie. Uczestnicy spotkania po raz 30 odwiedzili miejsca poświęcone ubogim - Płytę Praw Człowieka oraz Krzyż Bezdomnych obok budynku Dworca PKP. Coroczne spotkanie organizowane jest m.in. przez Międzynarodowy Ruch ATD, założony przez Ojca Józefa Wrzesińskiego.

Obchody Dnia Walki z Ubóstwem mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji biedy na świecie, a w szczególności w krajach rozwijających się. Ubodzy to ludzie z trudnymi historiami, którzy często nie radzą sobie w życiu.
Obecność wielu osób podczas obchodów świadczy o tym, że problem ubóstwa jest obecny w naszym regionie, ale również pokazuje, że los ludzi potrzebujących nie jest nam obojętny.
Po wspólnej modlitwie przed krzyżem, na którym corocznie przybijane są tabliczki z nazwiskami zmarłych osób bezdomnych, uczestnicy udali się do schroniska dla osób potrzebujących przy ulicy Siennej. Tam rozmawiano o działalności organizacji ATD w Polsce i na świecie.

_*_*_*_*_*_*_*_*

The International Day for the Eradication of Poverty was celebrated in Kielce. The homeless, representatives of the city authorities, employees of the City Center for Family and Social Welfare, and volunteers paid homage to the victims of poverty worldwide. Participants of the meeting for the 30th anniversary visited the places devoted to the poor - the Human Rights and the Homeless Cross near the railway station building. The annual meeting is organized, among others. by the International ATD Movement, founded by Father Józef Wrzesiński.

The celebration of the Day to Overcome Poverty aims to make the public aware of the need to eradicate poverty in the world, and especially in developing countries. The poor are people with difficult stories that make it hard to cope with.

The presence of many people during the celebration indicates that the problem of poverty is present in our region, but also shows that the fate of needy people is not indifferent to us.

After a common prayer before the cross, where the plates with the names of deceased homeless people are being piled, the participants went to the shelter for the needy in Sienna Street. There were talks about activities in Poland and in the world.

See video

Event description

Gathering around the Cross and the Commemorative Stone to pay homage to the victims of poverty who died this year. 

This gathering will probably be followed by a mass and a meeting with a branch (to be confirmed).

plac Niepodległości 1, Tel ATD office: (48) 41.36.87.384
Kielce
Poland