Every attitude, every gesture has to fight poverty and exclusion. There are many ways to act, regardless of our skills and availability. These messages, these testimonials reflect. Feel free to contribute.

Testimonies are published under the responsibility of the author. They are subject to validation: these will be published only if they comply, in form and substance the spirit of this day as defined in the International Charter for October 17.

 

TEMOIGNAGE DE SOLO

[La traduction en français suit]

FIJOROANA VAVOLOMBELONA SOLO

Tena fahasahiranana lehibe ho anay eny Andramiarana ny fampiananarana ny ankizy. Izany anefa tsy midika hoe miandry fanampiana to any cash transafer izahay vao hampianatra ny zanakay. Efa miezaka izahay saingy mbola mila fanohanana

Raha ny amiko manokana no jerena, valo (08) no isan’ny zanako ary ny fito (07) amin’ireo dia tokony hiditra an-tsekoly avokoa nefa noho ny tsy fahampiana dia voatery ajanoko ny iray ary ny enina (06) no ampianariko. Na izany aza dia tena mbola miady saina mafy aho satria hatramin’izao dia tsy mbola ampy andoavana ny saram-pisoratana anarana telo alina ariary (30 000ar) isan-jaza ny vola eo am-pelatanako. Mangony fotsiny ny fitaovam-pianarana raha tsy ilaza afatsy ny kitapo fotsiny aho izay dimy arivo ariary ny anankiray.

Ny ankizy dia mila mandeha any an-tsekoly sy mahazo fanabeazana tsara sahaza azy. Raha tsy tanteraka izany dia lasa iharan’ny herisetran’ny fiainana izy ary miafara amin’ny fiterahana aloha be loatra. Raha feno telopolo taona izy dia ho maro be ny zanany izay sady samy hanana ny rainy avy. Hany ka lasa miaina ny fiainana feno fahantrana lalina toa anay ray aman-dreniny izy, ary hampita izany ihany koa amin’ny taranany ka lasa ny teo ihany no ho eo.

Ny fiainana niainako sy ny fiainan’ny manodidina ahy hitako maso no naharesy lahatra ahy fa ny fampianarana ny ankizy any an-tsekoly sy ny fanomezana azy fanabeazana tsara ihany no vahaolana hahatafavoaka azy amin’ny fiainany.

Izany insrindra no tsy hikelezako aina hampianatra ny zanako fa raha tsy izany dia lasa fahantrana mandova fahantrana satria ny fahantrako ihany no atolotro ho lovainy; izany hoe ho fianakaviana maro anaka sady mbola hiankina ara-pivelomana amin’ny « decharge »

Tsy mila vola be aho satria na dia omena vola iray sakaosy aza aho dia mety anaovako fiainam-be fotsiny ihany izany dia lany. Ny zavatra tena tiako dia ny fahafahako mampianatra ny zanako mba hananany fiainana hafa, fiainana tsara lavitra noho ny fiainako.

Raha manana fahafahana manolo-kevitra amin’ny mpitondra fanjakana aho dia ny mba :

  1. Hampihenana ny saram-pisoratana anarana eny amin’ny sekolim-panjakana

  2. Hamatsiana fitaovam-pianarana ho an’ny ankizy eny amin’ny EPP

  3. Hizarana sakafo ny mpianatra eny amin’ny EPP

  4. Hampitoviana ireo fepetra rehetra voalaza etsy ambony ho an’ny sekolim-panjakana rehetra: ny saram-pisoratan anarana (izay 30000 ariary eny aminay nefa 12000 ariary any amin’ny hafa), ny fitaovam-pianarana, ny sakafo ho an’ny mpianatra.

  5. Manohana ny fikambanana toa ny ATD Quart Monde izay miady amin’ny fahantrana.

* * *

TEMOIGNAGE DE SOLO

La scolarisation des enfants représente une grande difficulté pour nous à Andramiarana. Cela ne veut pas dire que nous attendons toujours des aides financières comme le cash transfer pour scolariser nos enfants. Nous faisons déjà des efforts, mais nous avons quand même besoin d'être soutenus.

Dans mon cas, j’ai 8 enfants et je devrais en scolariser 7. Mais par manque de moyens, je ne vais pouvoir en scolariser que 6. E

En ce moment, mon esprit travaille beaucoup car je n’ai pas encore réussi à rassembler l’argent nécessaire pour leurs droits d’inscription (30.000 Ar) chacun, sans compter les fournitures dont le cartable qui au minimum 5.000 pièce.

Les enfants ont besoin d’aller à l’école et de recevoir une bonne éducation liée à son âge. Si ces deux besoins ne sont pas satisfaits, ils seront victimes la violence de la vie. Les filles auront des enfants très tôt ; à l’âge de 30 ans elles auront plusieurs enfants de pères différents. Nos enfants connaîtront donc la même vie de misère que nous, leurs parents. Et à leur tour, ils transmettront la même chose à leurs descendants et ainsi de suite ; un cercle vicieux…

Par ma vie et mes expériences sociales, je suis convaincue que pour s’en sortir, les enfants ont besoin d’être scolarisés et de recevoir une bonne éducation.

C’est pour cela que je vais faire tout mon possible pour scolariser mes enfants car sinon, je vais leur léguer ma misère comme héritage : ils auront une famille nombreuse qui dépendra encore de la décharge pour avoir de l’argent.

Je n’ai pas besoin de beaucoup d’argent. Car même si on me donne une sacoche pleine d’argent, je peux tout gaspiller en peu de temps en m’offrant une vie de rêve. Ce que je veux, c’est pouvoir scolariser tous mes enfants pour qu’ils aient une autre vie, une vie meilleure que la mienne.

Si je pouvais proposer des solutions vis-à-vis de l’Etat, ce serait :

  1. Diminuer le droit d’inscription dans les écoles publiques,

  2. Donner des kits scolaires dans toutes les EPP1,

  3. Mettre en place la cantine scolaire pour toutes les EPP,

  4. Uniformiser les conditions pour toutes les EPP par rapport, à la distribution de kits scolaires, la cantine et les droits d’inscription. En effet, ils varient beaucoup selon le lieu : à Andramiarana il sont à 30.000 Ar alors qu’à Tananarive, il sont à 12.000 Ar.

  5. Appuyer les organismes comme ATD Quart Monde pour la lutte contre la misère.

1

This testimony is linked to the event: 
Education et Culture: 10ème anniversaire de la bibliothèque
Solo